Annonse
Sparebanken Sør

TrenerinstruksTreningsveiledning  |  Årshjul 2016  |  Økonomi  |  Trenerinstruks  |  Foreldrevettregler


Generelle rammer
1. Det skal foreligge gyldig politiattest som bekrefter at treneren ikke har påtegnelser som diskvalifiserer han/hun som trener.

2. Treneren plikter å innrette seg etter de metoder, regler og beslutninger som tas av klubbens ledelse. Herunder Sportsplan og Trenerinstruks.

3. Trenere i Junioravdelingen rapporterer til Juniorstyret. Trenere i Utviklingsavdelingen rapporterer til leder av Utviklingsavdelingen.

4. Betydelige brudd på instruksen skal forstås som grunnlag for opphevelse eller justering av engasjementet/ ansettelse som trener i klubben.

5. Alt av sesongens hospiteringsordninger skal diskuteres/planlegges sammen med hhv Trenerkoordinator i Junioravdelingen og leder av UA.

Trener rollen
6. Som trener er man hovedansvarlig for sitt lag. Det innebærer nødvendig planlegging, informasjonsarbeid, gjennomføring av treninger, kamp og turneringer/reiser. Deler av arbeidet kan delegeres til andre, men ansvarsforholdet vil forbli hos treneren.

7. Som trener skal man se til at treningsøkter gjennomføres med den systematikk og planmessighet som er tilpasset det nivå og den aldersgruppen man har ansvaret for. Hovedrammene er oppført i klubbens sportsplan.

8. Vær tydelig på lagets ambisjon. La dine og spillernes mål blir de samme. IK Start er en toppklubb og ønsker høye ambisjoner for alle lag.

9. Spillere med ekstra gode ferdigheter og solid treningstalent skal gis ekstra utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Når slike spillere trer frem skal leder av Utviklingsavdelingen konfereres.

10. Som trener skal man forholde deg til flere parter. Det er derfor satt som krav at oppførsel knyttet til generell adferd er av en karakter som innfrir tillit til både foreldre, spillere og klubb. Generell adferd er da knyttet til:

Samarbeid: Som trener skal man demonstrere samarbeidsvilje og konstruktive holdninger til kolleger, spillere, foreldre, klubb og andre personer/organisasjoner som er berørt med trenerens arbeid.

Språkbruk: Stygt språkbruk (banning og lignende), kjefting, nedlatende språk/tale til spillere, motspillere, dommere, og trenere aksepteres ikke.

Alkohol/røyk: I trenergjerningen er alkoholforbruk og røyking strengt forbudt. Dette forbudet gjelder også spillere. Trener har ansvar for å overholde dette forbudet i treningshverdagen, turneringer og i andre sammenhenger der laget er samlet. Spilleres brudd på ”alkoholbestemmelsen” rapporteres umiddelbart til trenerkoordinator i Junioravdelingen.
Oppførsel under trening og kamp: Det forventes at trener skiller godt mellom ”innsatsstimulerende” tilrop til spillerne og frustrerte utbrudd som bare er negativt og destruktivt. Nedsettende og respektløse kommentarer er forbudt på felt og i kamp.

Relasjonsansvaret: Som trener er man vurdert skikket til å lage en treningskultur og en vinnervilje i laget sitt. Veien dit går gjennom en god og tett relasjon mellom trener og hver av spillerne.

11. Informasjonsnivået mellom klubb og hjem er viktig. Sørg derfor for at de kanalene som er tilgjengelig er brukt fornuftig og at informasjonen er oppdatert. Dette relateres spesielt til opplysninger som knyttes til kamper, treningstider, turinformasjon og praktiske forhold knyttet til utstyr, dugnad og økonomi.

12. Trener har ansvaret for at alle spillerne er grundig introdusert til lagets/klubbens system (4:4:2). Dette innebærer at hver spiller er godt kjent med de prioriterte handlingsalternativer i sin rolle.

13. Å flytte ”allround spillere” rundt på ulik posisjoner skal unngås. Det hemmer utvikling over tid.

14. Lytt til dine spillere. Legg til rette for en dialog. Bidra til at det å være uenig kan gjøres til noe konstruktivt. Ikke alle spillere forstår din måte å forklare på. Gjør det lett å spørre. Gjør det lett å diskutere løsninger dersom dette av og til er veien til forståelse.

15. Som trener kan man komme opp i krevende situasjoner i kamp, på treningsfelt og innad i klubben. Det forventes at referansen for slike situasjoner er å opptre behersket og balansert slik at profesjonalitet blir vårt varemerke i alt vi gjør.

16. Hver enkelt spiller skal ha 1 spillersamtale med treneren vår og høst. Dette for å bli kjent med spillerens karakter, hjemlige forhold, motivasjon og andre premisser som kan påvirke spilleren i positiv eller negativ retning. Summen av samtalen skal gi spilleren en oversikt over hvor han ligger i forhold til ”nivået”. Samt hva han bør jobbe spesielt med for å bli en mer komplett spiller.

Kampledelse
17. Foran hver kamp skal laget få presentert en kampplan av treneren.

18. Se til å ha en plan som finner en god balanse mellom å vinne kamper og gi alle spillerne spilletid. Følg klubbens bestemmelser for ”Spilletid” som er oppført i Sportsplanen.

19. Skulle en spiller ikke få spille en kamp skal han ha en egen kort samtale med treneren. Målet er å unngå å sende hjem spillere med vaklende selvtillit.

Øvrige forhold
20. Mange unge spillere, spesielt i UA, har et svært begrenset sosialt liv utenom fotballen fordi trening og kamp tar det meste av tiden. Det er treners oppgave, i samtale med andre av lagets ressurser, å tilrettelegge for aktiviteter, sammenkomster eller andre ”grep” for å skape et godt sosialt samhold i gruppa.

21. En vesentlig del av profesjonalisering av spillerne skal gå gjennom materiell- og draktdisiplin. Orden og enhet skal til enhver tid være viktige prinsipper både på felt og i kamp. Rot på feltet, ulikheter på drakter og manglende materiellkontroll skal unngås.

22. Som trener skal du bidra til et godt tilpasset kosthold for spillerne. Tilstrekkelig drikke og frukt etter kamp er treners ansvar. Holdningssamtaler om sunt kosthold er viktige innslag i samtalene med spillerne hele året.

23. I forbindelse med skader og skadeforebygging skal trener har en god dialog med det fysikalske/medisinske støtteapparatet i klubben. Dette for å sikre god oppfølging av de spillerne som er skadet og de spillerne som er i restitusjon og opptrening.

24. De største trenertalentene skal gis tydelig respons på sin innsats, gjennom spilletid i kampene. Hardt treningsarbeid skal gi resultater.

25. En trener skal omtale unges spillere sitt store/ svake potensial med stor varsomhet. Dette for at ikke unge spiller skal føle seg forhåndssortert.

Krise og Beredskap
26. Dersom det oppstår helt ekstraordinære situasjoner (ulykker, skader, kriminelle handlinger eller andre alvorlige hendelser) der trener/lag er sterkt involvert, skal følgende skje:

Sikkerhet: Bidra til å redusere eller avhjelpe skadeomfanget
Politi/ Ambulanse/Brann/Vakt kontaktes om nødvendig

Kommunikasjon:
Ta kontakt med trenerkoordinator (TR). TR vurderer videre varsling/handling med klubbens ledelse.
I samråd med trenerkoordinator vurder behov for informasjonsmøte med foreldre innen kortest mulig tid.
Spillergruppen samles for debrief så fort det er praktisk fornuftig.
Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE