Annonse
Sparebanken Sør

ØkonomiTreningsveiledning  |  Årshjul 2016  |  Økonomi  |  Trenerinstruks  |  ForeldrevettreglerHer er en kort introduksjon til den økonomiske strukturen i Junioravdelingen. Summen av det alle spillerne betaler inn gjennom kontigent, treningsavgift, loddsalg og dugnadsarbeid går inn til et fellesbudsjett som så fordeles på de ulike budsjettpostene. Av de ca 1.5 millioner vi har som budsjett bidrar spillerne med ca 800 000 ( inkl dugnad og lodd) . Det betyr at det koster vesentlig mer å opprettholde det samla tilbudet til alle enn det vi drar inn gjennom foreldrebetaling og kontigent. Restbeløpet skaffes gjennom tilskudd og sponsorer som Junioravdelingen henter inn hvert år.

Illustrasjonen under viser nøkkeltallene for Junioravdelingen for 2015. Fordelingen endrer seg noe, men ikke vesentlig fra seson til sesong.

Inntekter:
Tilskudd og Sponsorer : 48%
Samla medlemsinntekter: 52%

Utgifter:
Lagskostnader: 41%
Trenergodtgjørelser: 37%
Adm og koordinering: 17%
Kurs og arr: 5%

For 2015 er det øremerket kr 100 000 for at UA trenere skal følge tettere opp lagene i barnefotballen.
For 2015 er det budsjettert med kr 300 pr spiller til turneringer for barnefotballen og kr 400 pr spiller i 11èr fortballen. Trenere koordinerer denne potten.

Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE